Previous Shows: 2015: Chill, Zen, Funk, & Twang: Chill, Zen, Funk, & Twang III: John McKie: Rare Red Child

Paint pen on photo13 x 9 in.
Rare Red Child, 2014

Paint pen on photo 

13 x 9 in.