Previous Shows: 2015: Chill, Zen, Funk, & Twang: Chill, Zen, Funk & Twang II: Adams Puryear: Ooze Face

Clay and ooze16 x 8 x 8 in.
Ooze Face , 2014

Clay and ooze 

16 x 8 x 8 in.